Regulamin korzystania z Voucherów

§ 1
ZASADY OGÓLNE

 1. 1)     Niniejszy Regulamin określa zasady w sprzedaży i realizacji Voucherów.
 2. 2)     Wystawcą Voucherów jest GO4SPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000606165, NIP: 6342857942, REGON 363864015.
 3. 3)     Nabywcę oznacza osoba fizyczna oraz prawną nabywającą od Wystawcy Voucher.
 4. 4)     Wystawca posiada w swej ofercie następujące rodzaje voucherów:
 5. – Voucher Kwotowy,
 6. – Voucher Pobytowy,
 7. – Voucher na usługi dostępne w Ośrodku.
 8.  
 9. 5)     Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.
 10. 6)     Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę.
 11. 7)     Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu. Vouchery mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów, w szczególności ograniczenia, co do pobytu w Ośrodku w terminach: tzw. „długich weekendów”, świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku, świąt Wielkanocnych. Długi weekend to określenie weekendu, gdy dzień bezpośrednio sąsiadujący z sobotą i niedzielą jest również wolny od pracy, najczęściej z racji przypadającego nań dnia ustawowo wolnego od pracy.
 12. 8)     Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 13. 9)     Voucher można nabyć u Wystawcy, bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na podstawie uprzednio złożonego zlecenia, szczegółowo określonego w § 3.
 14.  

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA

 1. 1)     Voucher może zostać zrealizowany u Wystawcy.
 2. 2)     Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy.
 3. 3)     Nabywca Vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji pobytu lub usługi, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania usługi przez Wystawcę jest uprzednie okazanie Vouchera lub podanie numeru Vouchera.
 4. 4)     Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
 5. 5)     W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 6. 6)     Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
 7. – upływ terminu ważności Vouchera,
 8. – uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
 9. – nie dokonano uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 3.
 10.  

§ 3

NABYCIE VOUCHERA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA

 1. 1)     W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli zawarcia umowy kupna Vouchera na odległość Wystawca informuje Nabywcę, o łącznej kwocie na jaką będzie opiewać Voucher oraz rodzaju świadczeń z nim związanych.
 2. 2)     Wystawca doręczy Voucher na adres wskazany przez Nabywcę.
 3. 3)     Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów.*
 4. 4)     Bieg terminu o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna się od daty doręczenia Vouchera.
 5. 5)     Nabywca może odstąpić od umowy, składając Wystawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia.*
 6. 6)     Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.*
 7. 7)     Wystawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.*
 8. 8)     Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykonania usługi przez Wystawcę.*

§ 4

REKLAMACJE

 1. 1)     Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Mickiewicza 164, 84-140 Jastarnia. Wystawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. 2)     Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Nabywcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. 3)     O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§ 5

ROZLICZANIE

 1. 1)     Płatności za zakupiony u Wystawcy Voucher można dokonać przelewem na uprzednio wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy, gotówką, kartą przy odbiorze Vouchera w miejscu jego realizacji.
 2. 2)     Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera jest nota księgowa obciążeniowa lub potwierdzenie dokonania rezerwacji przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.
 3. 3)     Nota księgowa obciążeniowa składa się z następujących danych: dane Wystawcy i Nabywcy, data wystawienia, ilość voucherów, wartość brutto, formę zapłaty (przelew, gotówka, karta) oraz podpis Wystawcy.
 4. 4)     Nota obciążeniowa zostanie przesłana/wydana Nabywcy wraz z zakupionym Voucherem.
 5. 5)     Wystawca realizuje dostawę Voucherów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy na terenie Polski uzależniony jest od metody płatności oraz sposobu dostawy. Dostawa zamówionych Voucherów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. 6)     Przed realizacją Vouchera Wystawca lub Placówka Partnerska każdorazowo dokonuje jego weryfikacji.
 7. 7)     Po realizacji Vouchera Wystawca wystawia fakturę VAT.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1)     Administratorami danych osobowych są:
 2. – GO4SPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000606165, NIP: 6342857942, REGON 363864015.
 3. – Ośrodek Pod Cyprysami, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 164, 84-140 Jastarnia, kontakt@podcyprysami.pl,
 4. 2)     Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem sprzedaży Vouchera i jego realizacji, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie sprzedaż i realizacji Vouchera. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Vouchera oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 5. 3)     Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a po jej rozwiązaniu/wykonaniu przez okres 2 lat od dnia realizacji Vouchera tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach księgowych, przez okres wymagany przepisami prawa tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 6. 4)     Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 7. 5)     Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w zakresie którym uprzednio Pani/Pan wyraziła/-ił zgodę.
 8. 6)     Administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie danych osobowych Nabywcy Vouchera. Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, osoby trzeciej (posiadacza Vouchera), na rzecz której Nabywca dokonał nabycia Vouchera, z uwagi na brak zgody osoby trzeciej na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora.
 9. 7)     Mając powyższe na uwadze nabycie Vouchera przez Nabywcę na rzecz osoby trzeciej, następuje wyłącznie w formie „na okaziciela”.
 10. 8)     Administrator nie jest uprawniony do przesyłania/przekazywania Vouchera osobie trzeciej, na rzecz której Nabywca nabył Voucher.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1)     W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

*uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przewidziany dla konsumenta. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.