Działki na sezon DE
Miejsca ryczałtowe 2020
Cena – 8000zł/sezon
REZERWACJA MIEJSC RYCZAŁTOWYCH NA SEZON 2020

Pierwszeństwo rezerwacji miejsca ryczałtowego będą miały osoby, które zajmowały dane miejsce w sezonie 2019. Obligujemy jednak Rezydentów/Ryczałtowców z sezonu 2019 do zgłoszeń do 1.02.2020r. W późniejszym terminie nie gwarantujemy utrzymania miejsca. O kolejności rezerwacji wolnego miejsca ryczałtowego decyduje kolejność zgłoszenia rezerwacji.  

Jak dokonać rezerwacji
 1. Wyślij „Wstępne zgłoszenie rezerwacji” na kontakt@podcyprysami.pl. 
 2. Otrzymasz „Potwierdzenie Rezerwacji” oraz poprosimy Cię o wpłatę zaliczki w wysokości 40% sumy opłaty ryczałtowej za 2020r.
  Termin płatności – 7 dni od daty otrzymania Potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.
 3. Po otrzymaniu przelewu otrzymasz „Potwierdzenie zawarcia umowy”. 
 4. Dokonaj wpłaty pozostałej części kwoty w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2020r 
 5. Nr konta: Go4Sport Sp. z o.o. Orkana 8c/46, 40-553 Katowice,  93 1050 1012 1000 0090 3175 1283 ING Bank Śląski

Procedura rezerwacji

 

 1. Nie wpłacenie zaliczki w określonych terminach skutkuje rezygnacją z rezerwacji. 
 2. Nie wpłacenie pozostałej kwoty w określonych terminach skutkuje rezygnacją z zawartej umowy. 
 3. Dowodem i terminem wpłaty jest jej wpływ kwoty umownej na rachunek bankowy spółki Go4Sport 
 4. Ostatecznym dokumentem przyznania miejsca ryczałtowego, wiążącym obie strony jest „Potwierdzenie zawarcia umowy” 
 5. Dokonanie wpłaty równoznaczne jest z przyjęciem „Zasad korzystania z ryczałtowego pobytu w 2020r” oraz „Regulaminu Ośrodka pod Cyprysami”. 
 6. Każda ze stron może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 31marca 2020r, wtedy zaliczka podlega zwrotowi w wysokości 50% wpłaty. 
 7. W przypadku rezygnacji z ryczałtu przez klienta do 30 kwietnia 2020r zaliczka podlega zwrotowi w wysokości 50% wpłaty 
 8. Po 1 maja 2020 opłata za okres niewykorzystany nie podlegają zwrotowi . 
 9. Zwrot zaliczki, o której mowa w.w. pkt 5 Nastąpi w terminie do 15.04.2020r a zaliczki z pkt 11 do 10.05.2020r. 

 

Zasady dla pobytu Ryczałtowego

1. Sezon letni 2020 dla miejsc ryczałtowych liczony jest od 30.04.2020 do 27.09.2020

2. W ramach wniesionej opłaty zryczałtowanej przysługuje:

 • wyznaczone stanowisko pod przyczepę kempingową wraz z przedsionkiem
 • ustawienie na stanowisku jednej przyczepy kempingowej wraz przedsionkiem. 
 • przechowywanie na stanowisku własnego sprzętu turystycznego i surfingowego. 
 • karta wjazdu na jeden samochód osobowy.
 • korzystanie ze wszystkich świadczeń i usług przewidzianych na campingu. 
 • jednorazowo na campingu w ramach ryczałtu mogą przebywać: trzy osoby dorosłe i ich dzieci lub cztery osoby dorosłe. W przypadku większej ilości osób należy opłacić ich pobyt zgodnie z cennikiem. 
 • pobyt jednego psa. 

3. W opłatę zryczałtowaną nie wlicza się:

 • pobyt drugiego i więcej pojazdów (samochodów, motocykli)
 • dodatkowych osób, które będą przebywać na campingu i w przyczepie
 • energii elektrycznej, każdej przyczepie przypisywany jest gniazdko elektryczne posiadające indywidualny licznik pobranej energii elektrycznej, w dniach 31.07.2020 i 28.09.2020 wystawiane będą przez Go4Sport Sp. z o.o. faktury na podstawie wskazania licznika. Kwota z tytułu pobranej energii elektrycznej będzie wyliczona według tych samych zasad jakie Energa S.A. stosuje do Go4Sportl Sp z o.o.
 • namiotów, baldachimów i innych zadaszeń 
 • łodzi, skuterów lub innego sprzętu pływającego oraz przyczep do nich
 • pobytu następnego psa
 • opłat miejscowych (2,2zł/osobę/dzień)
Pobyt

4. Pobyt:

 • wszystkie osoby przebywające na campingu podlegają rejestracji pobytowej i opłatom miejscowym (2,20 zł/osobę/dzień)
 • Dopuszcza się możliwość podnajmu przyczepy przez okres nie przekraczający łącznie sześciu tygodni w sezonie, przy czym każdorazowo fakt podnajmu należy zgłosić w recepcji, oraz dokonać opłaty miejscowej za wszystkie osoby przebywające w tym okresie na terenie ośrodka.
Samochody

5. Samochody:

 • ośrodek ma ograniczoną ilość miejsc parkingowych dlatego korzystanie z niego przez właścicieli miejsc ryczałtowych obwarowane jest szeregiem zasad i ograniczeń : 
 • karta wjazdowa:
 • wydawana w ramach ryczałtu uprawnia do wjazdu i parkowania na terenie ośrodek jednego pojazdu
 • wjazdówki wydawane są wyłącznie właścicielom lub osobom przez niech upoważnionym aktualnie przebywającym na danym miejscu ryczałtowym – upoważnienia wysyłamy e-mailem 
 • wjazdówki nie mogą być przedmiotem cesji – oznacza to, że miejsce parkingowe właściciela nieobecnego na swoim miejscu ryczałtowym jak również właściciela przebywającego na swoim miejscu ale bez samochodu nie może być przekazane osobie trzeciej (np. sąsiadowi)  
 • w ramach ryczałtu na terenie ośrodka może przebywać tylko jeden samochód osobowy (od innego pojazdu pobierane będą dobowe opłaty wyrównawcze zgodnie z cennikiem) każdy następny pojazd przyjeżdżający do miejsca ryczałtowego traktowany będzie jako drugi pojazd wjeżdżający na „Parking Płatny” i wpuszczany w miarę wolnych miejsc
Działka

6. Działka: 

 • na terenie miejsca ryczałtowego zabronione jest rozbijanie namiotów 
 • ze względów bezpieczeństwa p.poż. zabrania się zastawiania ciągów komunikacyjnych oraz grodzenia miejsc ryczałtowych łatwopalnymi płotami o wysokości powyżej 1,2m. 
 • Przyczepy muszą być ustawiane w granicach wyznaczonych działek. 
 • Po zakończeniu sezonu działka ryczałtowa powinna być przywrócona do stanu pierwotnego. 
 • Wszystkie doły i rowy powstałe przy okopywaniu przyczep i przedsionków muszą być zniwelowane a śmieci posegregowane wyniesione do pojemników.

Od przyczep pozostawionych na działce po terminie umownym pobierane będą opłaty 150zł za dobę, chyba, że Klient wybierze usługę zimowania przyczepy.            

 • Miejsca ryczałtowe nie mogą być przedmiotem cesji. 
 • Umowy na miejsca ryczałtowe zawierane są na każdy rok oddzielnie Dyrekcja Ośrodka według swojego uznania może swobodnie dysponować co roku miejscami ryczałtowymi. 
 • Rezerwacja miejsca ryczałtowego przez osoby zajmujące miejsce w roku poprzednim jest przywilejem, a nie prawem. Nie    przyznanie miejsca zajmowanego w latach poprzednich nie może być podstawą do żadnych roszczeń.
 • Wszystkie osoby korzystające z pobytu ryczałtowego obowiązuje „ Regulamin Ośrodka pod Cyprysami”, pozostałe kwestie normują „Zasady rezerwacji miejsc ryczałtowych 2020”.
 • Na terenie Ośrodka Pod Cyprysami zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej i zarobkowej bez zgody właściciela Ośrodka.
Pobierz wstępne zgłoszenie dotyczące rezerwacji ryczałtowej w 2020 roku